ARINC 661规范及其应用开发研究
刘建刘勤孙永荣曹猛
Research on ARINC 661 Specification and Its Application Development
LIU Jian;LIU Qin;SUN Yong-rong;CAO Meng
计算机与现代化 . 2010, (4): 0 -192 .