PSWGAN-GP:改进梯度惩罚的生成对抗网络
陈云翔, 王巍, 宁娟, 陈怡丹, 赵永新, 周庆华
PSWGAN-GP: Improved Wasserstein Generative Adversarial Network with Gradient Penalty
CHEN Yun-xiang, WANG Wei, NING Juan, CHEN Yi-dan, ZHAO Yong-xin, ZHOU Qing-hua
计算机与现代化 . 2022, (04): 21 -26 .